Nika789

76 tekstów – auto­rem jest Ni­ka789.

łatwo jest

ule­cieć z bar­wy i zapachu

poranków
oddechu

trud­niej z lep­kości
rąk czyichś

tam gdzie jest gra­nica ciebie
zaczy­nam się ja

najmilszy


*by nie brakło nam wiary. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 grudnia 2014, 23:13

tobie

sen­ność lek­ko po­budzoną
skryję
by nie zak­rzepła na wietrze

okryję
biod­ra i włosy
czer­woną wstążką zaplatane

ubiorę Skromność
bezkarnie

dla ciebie
nie mam imienia ni nazwiska

naz­wa­ne nie inspiruje 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 12 lipca 2013, 00:21

odczuwanie to więcej niż ja i ty

jesteś

blis­kością naszą
o us­ta skrom­ne za daleko

dłońmi
co wier­sz biały kreślą

jutrem
co rozpęczni w źdźble
rozsupła
źre­nic twych bez­kres­ne granice


*Me­mu Natchnieniu. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 lipca 2013, 22:59

czwarta pięćdziesiąt dziewięć

wiesz

jest w to­bie krótki wiersz
co zmie­rzchem na po­duszce się kładzie-
czwar­ta pięćdziesiąt dziewięć popełniony

naj­cichszy ze wszys­tkich poranków-
a jeśli po­ranek to tyl­ko po to by tęsknić i uczyć się
zapominać

w to­bie naj­ciep­lej­szy styczeń te­go roku-
świt dniał gęstym powietrzem

pamiętasz

na piękno cze­ka się jak na listonosza

w stru­gach deszczu
zachla­panych bu­tach

przyjdzie


*Łukaszo­wi. By wciąż trwał. 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 4 maja 2013, 00:30

uniwersum

słońce wschodzi zaw­sze szep­tem
niewypowiedzianym
nie mówi nic
al­bo niewiele
a czuję je­go słów smak

i znają go mo­je wargi

Ty jesteś-
wier­sz mój niedokończony
kreślo­ny nad ranem*Łukaszowi. 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 14 kwietnia 2012, 19:55

trupom nie patrzy się w oczy cz. II

stąd – dotąd
słowo miłość jest pełniej­sze o miłość
o wy­raz
nad wyraz

by nie po­wie­dzieć o życie i śmierć
bo dob­rze jej się mie­szka we włoskach
brwi

tru­pom już nie pat­rzy się w oczy

mają zasznu­rowa­ne us­ta-
ko­loru se­pii i 
pal­ce sple­cione in­ge­ren­cją rąk
czyichś 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 19 listopada 2011, 21:43

pachniało tej jesieni wrzosem

to­bie na imię jest On
i On się nig­dy nie dowie

jes­teś już za krótka
na trud­ne rozmowy:
„bo ja cza­sem codzien­nie tęsknię
proszę Pana”

pan­cerz mój chitynowy-
ciało bezsenne

to ty­le co wy­niknąć z koniunkcji

mieć us­ta które mówią
szept
krzyczeć je

pal­ca­mi ułom­ny dotyk
popełniać 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 7 listopada 2011, 20:23

trupom nie patrzy się w oczy

1.
mo­je us­ta są trudne
trud­ne są mo­je usta

nie dotykały
bezmyślnie
by­le dot­knąć by­le już

więc trud­ne są mo­je wargi

2.
pat­rzyłeś na nie patrzyłeś
oczy twoje
szu­kały
te­go cze­go nig­dy nie mówię pogrzebanym

3.
zaw­sze miałaś chłod­ne dłonie
mówiłeś

prze­cież już październik
myślałam

milczały

us­ta moje-
twór dziwny 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 22 października 2011, 21:05

zabawa w chowanego

mój dom zwykły zwyczajny
z błękit­nym ok­nem na zewnątrz
i długim war­koczem
w środku

zam­knięty zos­tał na czte­ry spusty

ot­worzą go może
gdy od­dech nie będzie mógł pierzchnąć
gdy ktoś się zaniepokoi
że zam­knięte że ciem­no że smród

to ta­kie trud­ne pi­sać o śmierci
czarnej
miłości-
brunatnej

wiersze
na spa­lenie wystawione 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 17 października 2011, 15:58

niechcący

może da­leko nam do siebie

nie dzieli­my prze­cież wspólnie stołu
opłat­ka w wi­gilijną noc
wgłębienia na szyi

wciąż nie płacze­my ra­zem
bo mgła
i znów nie ma między na­mi nic

spot­kałam dziś człowieka
po­wie­dział mi -

może krop­ka nie równa się koniec
a osob­no nie znaczy oddzielnie 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 10 września 2011, 18:25

Nika789

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

4 grudnia 2014, 23:13Nika789 do­dał no­wy tek­st łatwo jest